Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VYMEZENÍ POJMŮ:

Prodávající (dodavatel):

Robert Bičík – CYKLOHELIOS
Havlíčkova 62
Mnichovo Hradiště

Tel: 326 771 177

Email: info@cy­klohelios.cz

Kupující (zákazník):

Jiná fyzická či právnická osoba

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího – www.bi-cykl.cz

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícímu. Místem dodání zboží je adresa uvedená v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu Bi-cykl.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, přičemž prodávající se zavazuje, že s těmito údaji bude nakládat v souladu se zákonem o ochraně a zpracování osobních údajů.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající je plátce DPH. Veškeré ceny uváděné na internetových stránkách www.bi-cykl.cz jsou uváděny jak bez DPH, tak včetně DPH. Zahraničním zákazníkům bude zboží fakturováno v Eurech (počítáno kurzem ČNB střed, platný v den fakturace). Prodávající se snaží, aby ceny prodávaných produktů byly co nejnižší, což je mimo jiné dáno spolehlivostí vůči jeho dodavatelům, vysokou platební morálkou a mnohdy i platbami dopředu. Aby bylo možno kupujícím poskytnout takto dobré cenové podmínky, převážná většina prodejů je realizována v hotovosti a na dobírku – zákazníkovi bude automaticky přiřazen způsob platby dle obchodních podmínek prodávajícího.


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

DODACÍ PODMÍNKY

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů je zboží skladem a zasláno do 24 hodin. Podmínkou pro dodání do druhého dne je zaslání objednávky do 12:00 hod. Dodací lhůta na Slovensko jsou 2 dny. V případě méně běžného zboží nebo zboží, které se musí zadat do výroby, může dojít k prodloužení dodací lhůty. Na tyto případy je upozorněno v podrobném popisu konkrétního produktu, kde je termín dodání orientačně nastíněn. Prodávající se zavazuje v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, dle svých možností, snížit dodací dobu na co možná nejkratší. Kupující má možnost si zvolit způsob převzetí zboží, a to buď osobním odběrem – na adrese: Na Stupních 4, 295 01, Mnichovo Hradiště, nebo přepravní společností PPL.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Prodávající zajišťuje přepravu zboží přepravní společností PPL.

Česká republika – při jednorázovém odběru ve výši nad 1000,– Kč včetně DPH je přeprava zdarma, jinak činí 130,– Kč včetně DPH.

Slovenská republika – při jednorázovém odběru ve výši nad 3000,– Kč včetně DPH je přeprava zdarma, jinak činí 260,– Kč včetně DPH.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě poplatky spojené s přepravou hradí kupující.

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, je však povinen tuto skutečnost nahlásit odpovědné osobě přepravní služby (řidič), který je povinen sepsat zápis o škodě. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

Společně se zbožím obdrží kupující daňový doklad (fakturu), který zároveň platí jako doklad o záruce.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e – shopu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude bez zbytečného odkladu kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka dle jeho instrukcí převedena zpět na jeho bankovní účet nebo zaslána na jeho adresu.

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě Bi-cykl.cz, pošle nebo jiným způsobem doručí zboží spolu s kopií dokladu o koupi (fakturou) a podrobným popisem závady na adresu firmy. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené a zbavené všech nečistot. Prodejce je oprávněn odmítnout k reklamaci zboží, které nesplňuje výše uvedené podmínky. Za poškození zboží zaslaného v neoriginálním nebo neodpovídajícím obalu nese odpovědnost zákazník. Dle domluvy může být zákazníkovi poskytnuta okamžitá náhrada, což však nemůže být považováno za uznání oprávněnosti reklamace a zákazník se převzetím této náhrady zavazuje, že v případě zamítnutí reklamace zaplatí provozovateli náklady na nákup této náhrady a její dopravou k zákazníkovi.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy vždy do 14 ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu, společně s kopií dokladu o koupi (fakturou) poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující provést písemně, volnou formou. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu, číslo objednávky nebo číslo daňového dokladu.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními par. 1914 až 1925, par. 2099 až 2117 a par. 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, které pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2020